Gästprofessor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd och formvetenskap hos Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Gästprofessor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd och formvetenskap
med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillsättningsprogram

Anställningen är placerad vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier (KSFM) på Institutionen för kultur och samhälle. Avdelningen bedriver undervisning bl.a. inom lärarutbildningen i slöjd, kandidatprogrammet för Kommunikation, samhälle och medieproduktion, inom kandidatprogrammet i Globala studier och fristående kurser i flera olika ämnen inom det gestaltande och estetiska området. I avdelningen ingår också forskningsmiljön Tema Kultur och samhälle samt det fakultetsöverskridande samarbetet Forum för form.
I anställningen som gästprofessor ingår framför allt forskning och utvecklingsarbete rörande slöjdämnet och slöjdens didaktik och dess samspel med estetiska läroprocesser och formvetenskapliga perspektiv. I anställningen ingår vidare att utveckla forskningsanknytningen inom slöjdämnet, genom att skapa bryggor mellan slöjdämnet och relevanta forskningsmiljöer på LiU samt andra svenska eller internationella miljöer. Forum för form utgör en viktig samarbetsyta, där innehavaren av anställningen förväntas ha en aktiv roll. Forum för form är en innovativ och fakultetsöverskridande konstellation som arbetar inom form, design och gestaltningsområdet vid universitetet.
Ansvar för och/eller deltagande i utbildning på forskarutbildningsnivå kan komma att ingå i anställningen, t.ex. genom doktorandhandledning, arrangemang av forskarutbildningskurser, deltagande inom forskarutbildningskurser. Handledning och examination av självständiga arbeten på avancerad nivå kan förekomma i anställningen.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det didaktiska eller pedagogiska fältet med inriktning mot estetiska läroprocesser inom antingen slöjd, form eller gestaltning är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är också dokumenterad kunskap inom ett eller flera av områdena praktiskt estetiskt arbete, konstnärlig, pedagogisk och gestaltande verksamhet. Även kunskap om samhälleliga praktiker där dessa områden verkar i skärningspunkten med teoretisk och vetenskaplig forskning är meriterande.
Dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning i antingen slöjd, slöjdens didaktik, estetiska ämnen eller de estetiska ämnenas didaktik är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande för anställningen är skicklighet gällande utvecklingsarbete, kursansvar inom ovan angivna områden. Dokumenterad skicklighet i samverkan med det omgivande samhället och samarbete mellan olika lärosäten är meriterande för anställningen.
Arbetsuppgifterna inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva forskning på svenska. Dokumenterad skicklighet i att bedriva forskning på andra skandinaviska språk samt på engelska är meriterande för anställningen.

Anställning som gästlärare

Anställning som gästlärare syftar till att tillföra universitetet kompetens och skicklighet som inte redan finns att tillgå inom ämnesområdet och gästläraren ska bidra till förnyelse, breddning och/eller fördjupning av den befintliga forskningen och undervisningen.
En gästlärare ska normalt ha sin yrkesverksamhet förlagd till något annat svenskt eller utländskt lärosäte.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand pedagogisk skicklighet samt övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
Administrativ skicklighet och ledarskap visas genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.
Annan skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.
Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.
Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.
Den sökande ska uppvisa förmåga att bedriva forskning på svenska. Det är önskvärt att sökande kan bedriva forskning på andra skandinaviska språk samt engelska.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Anställningsform

En gästprofessor anställs tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en adjungerad professor får dock omfatta högst 12 år. Den sammanlagda anställningstiden för en gästprofessor får dock omfatta högst 5 år.

Anställningens omfattning

Den här anställningen är tidsbegränsad under tidsperioden 20221001 t.o.m. 20240630 med en omfattning på 50%.

Tillträde

221001 alt enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se .

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på Graduateland