Professor i Kvantteknologi hos Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Professor i Kvantteknologi
med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet

Vi söker en professor i kvantteknologi, med inriktning mot kvantmekaniska repeatrar och minnen som del av den existerande verksamheten inom kvantkommunikation. Anställningen är placerad på avdelningen för Informationskodning på Institutionen för Systemteknik (ISY), där det idag finns en aktiv grupp med forskning, forskar- och grundutbildning i området, med experiment på kvantmekaniska system med spatiellt kodade tillstånd över spatial-division-multiplexad optisk fiber, och kvantmekaniska slumptalsgeneratorer. Där finns också teoretisk forskning på ickelokalitet, kontextualitet, och kvantdatavetenskap.
Anställningen kommer delvis att finansieras av Wallenberg Center for Quantum Technologies (WACQT). WACQT är ett tolvårigt initiativ som kommer att placera svenska universitet och högskolor, och svensk industri, i framkant på området kvantteknologi. Centret har fyra hörnstenar i form av kvantdatorer, kvantsimulering, kvantkommunikation, och kvantsensorer. Huvudfinansiären är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med bidrag från deltagande universitet och företag. WACQT strävar efter att ge tillfälle för karriärutveckling, mångfald och lika villkor genom nätverkande och stödaktiviteter.
Läs gärna mer:

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.
Arbetsuppgifterna för anställningen är att leda och bedriva oberoende experimentell forskning inom kvantrepeatrar och kvantminnen på internationell nivå, att etablera ett laboratorium för detta, och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram i området. Som professor på ISY förväntas du både bedriva och utveckla grund- och forskarutbildning i området. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta.
Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.
Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.
Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.
Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.
Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda .

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 augusti. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på Graduateland