Examensarbete: Vägen mot ett klimatpositivt Haninge – Vattenfall R&D hos Vattenfall AB

Vattenfall R&D bidrar till utvecklingen av morgondagens hållbara energisystem, och uppdraget består av att ta fram de bästa alternativen och de mest innovativa lösningarna som kan bidra till framtidens hållbara och klimatpositiva samhällen.

Examensarbetet är en del av Vattenfalls FoU-portfölj Vattenfall VÄRME, där det övergripande målet är att utveckla effektiva energisystemlösningar både för Vattenfalls produktionssiter och för byggnader och samhällen i övrigt.

Bakgrundsvisionen för exjobbet är att visa vägen till det framtida klimatpositiva samhället genom att kartlägga utsläppen av växthusgaser i Haninge kommun samt utreda potentialen för negativa utsläpp genom bio-CCS eller andra tekniker för negativa utsläpp. Studien bör omfatta följande delmoment:

1. Kartläggning av nuvarande utsläpp av växthusgaser i Haninge kommun samt bedömning av framtida utsläpp

– En litteraturstudie av olika metoder/modeller för beräkning av kommuners nutida och framtida utsläpp av växthusgaser bör inleda arbetet. Analysen bör omfatta för- och nackdelar med de olika metoderna.

– Beräkningar av nuvarande utsläpp av växthusgaser i Haninge kommun samt bedömning av framtida utsläpp. Val av metod/modell för beräkning ska motiveras utifrån slutsatserna i litteraturstudien.

2. Utredning av potential för bio-CCS och andra tekniker för negativa utsläpp i Haninge kommun

– För att utvärdera tekniker för negativa utsläpp bör bedömningskriterier tas fram; tex åtgärdens emissionsminskningspotential, teknisk mognad och kostnad, samt en kvantifiering göras av dessa.

3. Förslag på åtgärder för att skapa ett klimatpositiv samhälle på kommunnivå

– Med hjälp av resultat från moment (1) och (2) utvärderas effekten och rollen av olika tekniker för negativa utsläpp på utsläppsscenariot i kommunen på kort och lång sikt. Utifrån utvärderingen föreslås den mest optimala åtgärdssammansättningen ur ett tids- och kostnadsperspektiv.

Examensarbetet är på mastersnivå och omfattar 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Sökande bör vara i slutfasen av en civilingenjörsutbildning inom energisystem/energiteknik eller motsvarande och ha viss kunskap om samhällsbyggnad, växthusgasminskning/ kvittbildningsmetoder.

Ansökan ska innehålla:

– Följebrev med motivering varför du söker ex-jobbet

– CV med kompletta kontaktuppgifter

Mer information:

– Startdatumet är under Q1-2021 med placering i Solna

– Sista ansökningsdagen är 2021-01-10. Ansökan görs direkt på Vattenfalls hemsida under “Jobba hos oss”.

– Examensarbete utförs i samarbete mellan Vattenfall och Haninge kommun.

För mer information kontakta Nader Padban (nader.padban@vattenfall.com) Vattenfall, eller Petronella Troselius (petronella.troselius@haninge.se) Haninge kommun.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/

Om Vattenfall

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.