Examensarbete HT21 inom energi och elnät hos Ellevio

Äntligen kan vi nu presentera våra förslag på de examensarbeten som vi, tillsammans med dig som student, önskar studera närmare under hösten 2021. I år har vi fyra förslag inom fyra av våra funktionsområden: Communications & Sustainability (Stockholm), Asset Management Operation (Karlstad), CR & IT (Stockholm) och Purchasing (Stockholm). Du kan läsa mer om respektive examensarbete nedan.

1. Skapa en grogrund for innovation genom open-source mjukvara

(Följande examensarbete är tillsammans med Customer Relations och IT i Stockholm)

Beskrivning av examensarbete:

Ellevio är mitt uppe i att installera nästan en miljon nya elmätare som är utrustade med en seriell port for delning av data med kunderna. Syftet är att kunder ska använda denna data för smart styrning av hemmet som bidrar till mer kostnadseffektiv och klimatsmart elanvändning. Ellevio vill gärna se mer innovation och produkter som skapas runt detta gränssnitt. Vi vill undersöka hur open-source lösningar, tillgängliga för alla, skulle kunna skapa en grogrund för innovation och förhoppningsvis framtida produkter tillgängliga för våra kunder. På så sätt vill vi inom detta exjobb kunna bidra till att samhällsnyttan med de nya elmätarna ökar.

2. Vädersäkring i Ellevios mellanspänningsnät

(Följande examensarbete är tillsammans med Asset Management Operations i Karlstad)

Beskrivning av examensarbete:

Ellevio har under en längre tid satsat på vädersäkring av det s.k. mellanspänningsnätet, 10-20kV, för att minska påverkan av väderberoende störningar. Satsningen tog extra fart i och med vår lansering av SäkraNät programmet efter stormen Gudrun 2005 som drabbade elförsörjningen hårt. Historiskt har mellanspänningsnätet på landsbygden byggts i luftledningsutförande med oisolerad lina och ej trädsäkra ledningsgator. Satsningen har syftat till att minska kundavbrottstiden, SAIDI, och även för att förebygga längre avbrott i samband med tex. hård blåst och snöoväder.

Åtgärderna består framför allt i att ersätta luftledning med oisolerad lina med kabel i mark, men också ombyggnad till kabel eller isolerad lina i luft. Vidare har installerats fjärrstyrda frånskiljare för att snabbt kunna göra omkopplingar och på så vis begränsa omfattningen av avbrotten.

Vi har på så sätt ökat den s.k. ”isoleringsgraden” av vårt mellanspänningsnät vilket gör vårt nät mindre sårbart för väderrelaterade störningar, dels antalet väderrelaterade fel, dels antalet samtidiga fel i samband med tex. blåst och snöfall.

En del av strategin framåt är att markant öka våra satsningar på fjärrstyrning och få mer information från vårt mellanspänningsnät. Detta för att få till en bättre fellokalisering och snabbare göra omkopplingar för att minska kundavbrottstiden

Ellevio kommer under året att göra en övergripande utvärdering hur avbrottsutvecklingen sett ut kopplat till de åtgärder vi gjort under senaste 15-årsperioden som en del i vårt arbete med att utveckla vår strategi och satsningar framåt.

I detta examensarbete önskar vi utvärdera följande:

  • Analysera sambandet mellan isoleringsgrad och avbrottstider
  • Analys av resultaten och slutsatser vad detta beror på.
  • Vad betyder detta för våra framtida strategi och satsningar framåt?

3. Klimatpåverkan

(Följande examensarbete är tillsammans med Purchasing i Stockholm)

Beskrivning av examensarbete:

Ellevio har under 2020/2021 sett över våra entreprenörers miljö/klimatpåverkan baserat på en rapport som Sweco tagit fram. Vi vill nu fördjupa oss och studera detta mer, både gällande rapporten och dess innehåll och hur våra entreprenörer arbetar, och baserat på vilka förbättringsområden vi identifierar även se hur våra entreprenadkostnader skulle påverkas om vi skulle höja våra krav på entreprenörer i upphandlingar. Ellevio vill också kunna etablera en struktur av värdeskapande miljömål för vår entreprenörs- och leverantörsmarknad.

4. Hållbarhetskommunikation som bidrar till ökad förståelse

(Följande examensarbete är tillsammans med Communications & Sustainability i Stockholm eller Karlstad)

Beskrivning av examensarbete:

Just nu på går en omfattande omställning av det svenska samhället, som till 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter bli klimatpositivt. I centrum av omställningen står elnäten. Elektrifiering av industri och transporter är tillsammans med en utveckling av den förnybara elproduktionen kärnan och båda dessa kräver en pålitlig och flexibel elinfrastruktur för att kunna förverkligas. Däremot är kopplingen mellan klimatet och en väl fungerande elinfrastruktur inte så väl känd för gemene man.

Det är viktigt för oss på Ellevio att öka kunskap och förståelse. För att göra det behöver vi få en bättre insikt i hur vi kan kommunicera hållbarhet på ett mer begripligt sätt, så att kunder och andra intressenter förstår kopplingen mellan vår verksamhet och klimatomställningen. Vi vill öka vår förståelse kring vilka frågor som är viktigast för våra kunder och vilka förväntningar de har på oss, kopplat till klimatarbete.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.