Linköpings Universitet

Öffentliche Verwaltung

1,698 Follower

Biträdande universitetslektor i Datorseende med inriktning mot 3D datorseende bei Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Biträdande universitetslektor i Datorseende med inriktning mot 3D datorseende
med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet

Avdelningen för Datorseende är en livlig forskningsmiljö med fyra seniora forskare, två postdoktorer, tolv doktorander, samt ett flertal anknutna forskare. Avdelningen har identifierats som framstående svensk forskningsmiljö för AI i senaste Vinnova-rapporten. Avdelningens verksamhet fokuserar på forskning och utbildning inom datorseende, närmare bestämt inlärning och modellering av maskinell perception. Datorseendegruppen har under senaste tiden publicerat metoder för djupa faltningsnät och effektiv online-inlärning liksom metoder för geometriska problem på huvudkonferenser inom datorseende som CVPR, ECCV och ICCV. Forskarna i datorseendegruppen är särskilt välkända för sina arbeten inom visuell objektföljning, signalbehandlingsansatser för datorseende, särdragsrepresentationer och metoder för rullande slutare. Läs mer på http://www.cvl.isy.liu.se.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva egen forskning inom datorseende, särskilt i den del av området som behandlar matematik och algoritmer inom 3D datorseende samt att bedriva undervisning i datorseende i samma delområde. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta, t.ex. inom tillämpningar i digital forensik, och att medverka i ISYs forskarutbildning inom området.
Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.
Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.
Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.
Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Anställningsform

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas. Bedömningsgrunderna framgår av universitetets anställningsordning, p 2.4.2 (LiU-2017-03931).

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 juli. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Michael Felsberg
Professor, avdelningschef
013-282460
michael.felsberg@liu.se
Christina Hammarstedt
Sekreterare i anställningsnämnden
013-281528
christina.hammarstedt@liu.se
Lina Florvik
HR-partner
013-281925
lina.florvik@liu.se
Länk till den här sidanhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11126&rmlang=SE

Vergiss nicht anzugeben, dass du die Stelle auf Graduateland gefunden hast.

Unternehmensüberblick