Graduateland vertraut jetzt auf JobTeaser für Ihre Karriere, aktivieren Sie jetzt Ihr Konto.

Jetzt freischalten Haben Sie noch Fragen?

Vattenåtgärder vid Rönne å bei Sustainalink

Uppdragsgivare

Ängelholms kommun i nordvästra Skåne arbetar med miljö och hållbarhet på flera olika sätt. En stor del av detta arbete sker vid hållbarhetsenheten som arbetar kommunövergripande med strategiskt miljö- och naturvårdsarbete. Målet med arbetet är att minska den totala miljöbelastningen och förbättra förutsättningarna för naturen i kommunen samtidigt som man driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Uppgift

I Ängelholms kommun ligger Rönne å och Skäldeviken, två vatten med höga naturvärden och som är viktiga för rekreation och turistnäring. Rönne å och Skäldeviken är dock båda hotade av ett alltmer förändrat klimat som kommer att innebära mer extremväder. I framtiden väntas fler skyfall och kraftigare nederbörd under vintermånaderna, med översvämningar i landskapet och i den urbana miljön som följd. Detta innebär stora vattenmängder som för med sig näringsämnen från jordbruket, men även miljöstörande ämnen från gator och infrastruktur, till Rönne å och Skäldeviken. I detta projekt får ni/du kartlägga vattentillflödet till Rönne å, undersöka/uppskatta vattenkvalitén, samt komma med förslag på naturbaserade åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Arbetet innebär att längs med Rönne å, och vid tillflöden till Rönne å, identifiera och klassificera tillopp och rör för dräneringar och dagvatten. Rent praktiskt innebär detta att jobba med kommunens befintliga kartunderlag (där vissa data om dagvattenrör redan finns), men också att göra inventeringar i fält. På landsbygden görs dessa inventeringar smidigast genom kajakpaddling längs ån (kajak och bil tillhandahålls av kommunen), varför det i detta projekt är viktigt att vara två av säkerhetsskäl. För inventering på landsbygden krävs även bil, varför en av er måste ha körkort. Vill du däremot endast kartlägga den del av ån som ligger i urban miljö kan du ta dig fram till fots och därför göra projektet själv.

Eftersom tilloppen av vatten från intilliggande marker för med sig kväve, fosfor och miljöstörande ämnen i olika grad vill Ängelholms kommun att det, förutom en kartläggning av dagvatten- och dräneringsvatten, görs en översiktlig analys av tillrinningsområdet vid de identifierade rören. Finns där t.ex. skog, eller bedrivs jordbruk? Denna analys ger en fingervisning om status och kvalitet på det tillrinnande vattnet. I vissa fall kan specifika vattenkemiska analyser behöva göras på plats för att få ordentlig klarhet i vattenkvaliteten.

Utifrån inventeringen får ni/du sedan föreslå platsspecifika lösningar för vattenåtgärder på landsbygden och/eller i urban miljö, beroende på omfattningen av inventeringen. Vilka platser och lösningar vore lämpliga för att minska belastningen av kväve, fosfor och miljöstörande ämnen på Rönne å?  Förutom litteraturundersökning kan även intervjuer och studiebesök i andra kommuner bli aktuella för att hitta förslag på lösningar. Ängelholms kommun vill så långt som möjligt se gröna och naturbaserade lösningar. På landsbygden kan det exempelvis handla om våtmarker, och i urban miljö om dagvattendammar. För lösningar i den urbana miljön är det viktigt att de också upplevs som rekreativa. När förslagen tas fram bör hänsyn tas till den skötsel och drift som åtgärderna kräver, och att denna kan genomföras på de aktuella platserna.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.