Graduateland vertraut jetzt auf JobTeaser für Ihre Karriere, aktivieren Sie jetzt Ihr Konto.

Jetzt freischalten Haben Sie noch Fragen?

Skötselplan eller inventering av naturområde bei Sustainalink

Uppdragsgivare

Ängelholms kommun i nordvästra Skåne arbetar med miljö och hållbarhet på flera olika sätt. En stor del av detta arbete sker vid hållbarhetsenheten som arbetar kommunövergripande med strategiskt miljö- och naturvårdsarbete. Målet med arbetet är att minska den totala miljöbelastningen och förbättra förutsättningarna för naturen i kommunen samtidigt som man driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Uppgift

Den biologiska mångfalden är en av våra viktigaste tillgångar som måste värnas, men den kan hotas av både felaktig och utebliven skötsel. Ängelholms kommun arbetar för att stärka naturvärdena på kommunal mark genom skötsel och underhåll. Under 2022 gjordes en stor kartläggning av värdefull natur i hela kommunen, på både kommunal och privat mark.  Här finns nu flera möjligheter att se över skötseln av områdena eller fördjupa inventeringarna.

Ett exempel är Nybroskogen, ett ädellöv- och blandskogsområde beläget centralt i Ängelholm. Här finns höga naturvärden som behöver skyddas samtidigt som friluftslivet ska kunna finnas kvar och utvecklas. Kommunen är dock öppen för andra undersökningar, så här har du möjlighet att göra skötselplaner för naturområden så som äng, sandmark, mosse eller skog på kommunal eller privat mark. Ditt intresse får bestämma! Skötselplanen ska gälla ett avgränsat naturområde och bör beskriva målbild för området, grundat på inventeringar och historiska kartor. Planen ska vidare visa hur målbilden kan nås genom skötsel, exempelvis slåtter, bete, gallringar, veteraniseringar eller andra åtgärder över tid.

Är du istället mer intresserad av inventering finns det i Ängelholm flera möjligheter göra fördjupade naturvärdes- eller artinventeringar i områden där naturvärdena hittills bara bedömts översiktligt. Det kan t ex vara insekts- eller kärlväxtinventering på ängs- och sandmarker eller mossar.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.