Graduateland vertraut jetzt auf JobTeaser für Ihre Karriere, aktivieren Sie jetzt Ihr Konto.

Jetzt freischalten Haben Sie noch Fragen?

Diskussionsfilmer till HBTQI-diplomering – främja hälsa genom gott bemötande bei Region Kronoberg

Region Kronoberg erbjuder HBTQI-diplomering av verksamheter inom sjukvården, elev- och studenthälsa, och andra samarbetspartner i region och kommun, se länk för mer information: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/hbtq-diplomering2/

 

HBTQI-diplomeringar sker i samverkan med sju regioner i landet: Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland. Syftet är att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer då dessa löper större risk att drabbas av olika typer av ohälsa än den övriga befolkningen.

 

Målet med utbildningen är att:

ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter. Alla ska känna sig välkomna att arbeta i verksamheten oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

I diplomeringsutbildningen använder vi oss av ett antal korta spelklipp (1 min – 2.30 min) som underlag för reflektion och dialog. Klippen utspelar sig i olika miljöer (ex på vårdinrättning, i vardagslivet, på arbetsplatsen) och har olika budskap kopplat till hbtqi-gruppen, ex. normer, bemötande, jargonger mm. Spelklippen är en viktig del i utbildningskonceptet som bygger på att deltagarna ska bli medvetna om sina egna normativa antaganden, reaktioner och ageranden i de olika situationer en kan hamna i, både privat och i arbetslivet.

 

Vi ser en möjlighet att utveckla utbildningskonceptet och innehållet i utbildningen genom att spela in nya filmklipp – kanske i andra miljöer, situationer och med tillskruvade budskap.

Vi söker en eller några personer, möjligen studenter på institutet för medier och journalistik, som skulle kunna vara oss behjälpliga i att genomföra inspelning av ett eller flera nya spelklipp i vårt utvecklingsprojekt.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.