Universitetslektor i pedagogiskt arbete, vikariat en Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i pedagogiskt arbete, vikariat,
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Campus Norrköping. Inom avdelningen bedrivs praktiknära forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer och observationer. Lektoratet är en del av Linköpings universitets särskilda satsning på forskning om fritidshem. Satsningens syfte är att bygga en nationellt stark forskningsmiljö med fokus på fritidshem och en hållbar forskningsöverbyggnad för utbildningen till grundlärare med inriktning fritidshem.
Det mest omfattande uppdraget för avdelningen LEN är att medverka i lärarutbildningarna (förskollärare, grundlärare och ämneslärare) i Norrköping och Linköping. LEN utför även uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området och inom kompletterade pedagogisk utbildning för obehöriga lärare och lärare med utländsk examen. Vidare undervisar avdelningens lärare i fristående kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.
I föreliggande anställning som universitetslektor ingår undervisning, utvecklingsarbete samt administration med relevans för lärarutbildning. Inom forskningsmiljön Pedagogiskt Arbete vid avdelningen LEN pågår forskning om elevers sociala relationer och delaktighet inom ramen för fritidshemsverksamhet. Det finns också en ambition att bedriva forskning med fokus på samhällsförändring och fritidshem liksom forskning där fritidshemmets undervisningspraktik står i centrum. I arbetsuppgifterna för anställningen ingår undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på̊ grund- och avancerad nivå̊, främst inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Även undervisning i fristående kurser och uppdragskurser samt samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också̊ att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt har betydelse för arbetet.
För anställningen krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet (exempelvis pedagogiskt arbete eller pedagogik) avseende yngre barn. Särskilt meriterande för anställningen är vetenskaplig skicklighet inom fritidspedagogik.
Ett krav för anställningen är därtill dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot yngre barns lärande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem eller motsvarande är särskilt meriterande för anställningen.
Meriterande för anställningen är avlagd lärarexamen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom svensk skola.
Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på̊ svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett vikariat under perioden 2022-09-01 - 2023-02-28 med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 september 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland