Doktorand i Byggteknik med inriktning mot samverkanskonstruktioner utförda i trä och betong en Linnéuniversitetet

Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.
Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik.
Forskargruppen som du kommer att bli en del av har lång erfarenhet av den typ av forskning som doktorandprojektet avser, ofta bedriven i nära samverkan med industrin.
Antas i: Byggteknik
Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Start: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Ett mål för doktorandsprojektet är att utveckla ett hållbart och ekonomiskt konkurrenskraftigt byggsystem med trä och betong i samverkan (TCC) med ökad användarkomfort. Målet är att minska aktiva nedböjningar, förbättra vibrationsbeteende hos bjälklaget på grund av belastning från människor i rörelse och förbättra akustiska egenskaper. Doktoranden kommer därför att tillsammans med sina handledare, bland annat:
 • sammanställa state-of-the art inom området TCC-konstruktioner med fokus på bjälklag,
 • lära sig att utforma och dimensionera hållbara konstruktioner som möjliggör cirkulärt byggande,
 • studera samverkan av olika material och byggnadselement i bjälklag som är sammansatta av olika typer av skjuvförbandssystem (mekaniska infästningar, räfflade eller skårade kopplingar, längsgående förbindare, limförband),
 • lära sig att beräkna kryprelaterade effekter i trä, betong och armeringsstål i analysen av långtidsegenskaper hos samverkanskonstruktioner,
 • utveckla numeriska modeller för TCC-byggnadskonstruktioner,
 • tillämpa olika analytiska modeller för samverkanskonstruktioner,
 • planera experimentella undersökningar och tillämpning av provnings- och mätanordningar inom området för rena materialtester och storskaliga tester av byggnadskonstruktionselement,
 • utveckla ett nytt, helt prefabricerat TCC bjälklagssystem.

Genom arbetet ska doktoranden skaffa sig god allmän kunskap inom ämnet och bidra till ny kunskap avseende:
 • effektiv utformning av skjuvförband i TCC-plattor,
 • förståelse för beteendet hos kontinuerliga TCC-plattor med flera spann när det gäller interaktion mellan böjning och skjuvning,
 • djupare vetenskaplig förståelse av effekten av betongsprickor på rotationsförmågan över stöd och omfördelningen av inre krafter i bjälklagets tvärsnitt,
 • utveckla existerande beskrivningar av krypdeformationseffekter som uppstår i TCC-bjälklagselement,
 • FE-modellering av TCC-plattor som inkluderar avancerade materialmodeller baserade på observationer av egenskaper hos trä och betong och dess samverkanseffekter,
 • utveckla TCC dimensioneringsmetoder i syftet att ta fram förbättrade konstruktionsstandarder.

Arbetet omfattar teoretiska studier om TCC-konstruktioner, numerisk modellering, experimentella undersökningar och utveckling av nya analytiska modeller. Ett viktigt mål med arbetet är att kunna föreslå förbättrade konstruktionsstandarder för olika typer av TCC-konstruktioner.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med forskare inom handledarteamet och i samarbete med företag som förväntas utnyttja de framkomna resultaten industriellt. Det ingår också i forskarstudierna att läsa doktorandkurser.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet
Har den som:
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
 • Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet
Har den som:
 • Har minst 90 högskolepoäng i ämnet byggteknik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet,
 • God förmåga att kommunicera så väl muntligt som skriftligt på svenska och/eller annat språk utöver engelska.

Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

Du har en magister/master/civilingenjörsexamen i byggteknik, konstruktionsteknik, materialteknik eller annat motsvarande tekniskt inriktat program.

Önskvärda meriter

Meriterande är fördjupade kunskaper inom byggnadsteknik, i synnerhet: kunskap om materialen betong och trä, och samverkanskonstruktioner, strukturmekanik eller numerisk modellering. Tekniska och organisatoriska färdigheter för att bedriva experimentell forskning av konstruktionselement är värdefulla. Förmågan att arbeta självständigt och som del av ett team är önskvärd.
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och noggrann till din natur och som vill utveckla din förmåga både genom att ta eget ansvar och genom att tillvarata resultat och insikter som har utvecklats genom forskargruppens tidigare arbete.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsbeskrivning ovan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara av forskarutbildningen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla:
 • Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
 • CV
 • Examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat
 • Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Kontaktpersoner

Huvudhandledare Wit Derkowski, 0470-70 81 50, wit.derkowski@lnu.se
Prefekt Thomas Bader, 072-522 59 78, thomas.bader@lnu.se
Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till HR-partner Ulf Sernelin, 0470 70 82 77, ulf.sernelin@lnu.se.
Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast 220831.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6842&rmlang=SE

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland