Studienævnet for Erhvervsøkonomi, Aalborg University Business School søger eksterne lektorer en Aalborg Universitet


Aalborg University Business School, Studienævnet for Erhvervsøkonomi søger et antal eksterne lektorer. Stillingerne er ledige til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

På kandidatuddannelsen for revision, er der brug for en række eksterne lektorer indenfor følgende fagområder; erhvervsret, revision, skatteret, ekstern rapportering, rådgivning, internationalt regnskab med videre.
Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau, som udgangspunkt en cand.merc.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget.
Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.
Krav til ansøgningen:
Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:
  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til lektor Louise Brøns Kringelum, telefon 9940 2757 eller
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail:
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.
AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Der udstedes frigørelsesattest.
Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2022-224-04793

Ansøgningsfrist

Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland