Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Create account Questions?

Minska erosionen vid Rönne å en Sustainalink

Uppdragsgivare

Ängelholms kommun i nordvästra Skåne arbetar med miljö och hållbarhet på flera olika sätt. En stor del av detta arbete sker vid hållbarhetsenheten som arbetar kommunövergripande med strategiskt miljö- och naturvårdsarbete. Målet med arbetet är att minska den totala miljöbelastningen och förbättra förutsättningarna för naturen i kommunen samtidigt som man driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Uppgift

Rönne å har stora ekonomiska värden för turistnäringen och som rekreationsområde för boende och besökare i Ängelholm. Därmed är den även viktig för kommunens attraktionskraft. Ett alltmer förändrat klimat vilket inkluderar mer oförutsägbart väder och höjda havsnivåer leder till problem med översvämningar och erosion som påverkar såväl boende som näringsliv.

Sedan tidigare finns det omfattande utredningar kring kusterosionen i kommunen men desto mindre om erosionen vid Rönne å. Det har dock gjorts kartläggningar av erosionsriskzoner vid Rönne å, vilka ni/du kan utgå från för att undersöka faktiskt erosion på plats. Utifrån de tidigare kartläggningarna och egen inventering undersöks sedan vilka typer av naturbaserade lösningar som vore lämpliga vid Rönne å. Fördelar vägs med nackdelar för de olika lösningarna, och ni/du tar slutligen fram en åtgärdsplan för att minska erosionen vid Rönne å. Beaktning skall tas till lösningarnas funktionella effektivitet och kostnadseffektivitet

Riskzonerna varierar i storlek och geografisk lokalisering vilket innebär en del resande mellan platserna, här tillhandahåller kommunen både kajak och bil. På landsbygden görs inventeringarna smidigast genom kajakpaddling längs ån, varför det i detta projekt är viktigt att vara två av säkerhetsskäl. För inventering på landsbygden krävs även bil, varför en av er måste ha körkort. Vill du däremot endast kartlägga den del av ån som ligger i urban miljö kan du ta dig fram till fots och därför göra projektet själv.

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.