Lav projekt i samarbejde med forskningscenter CUBB en Aalborg Universitet

Projektsamarbejde med Center for Udvikling af en Borgerinddragende Beskæftigelsesindsats ved Aalborg Universitet

Vil du være med til at forske i, hvordan den offentlige beskæftigelsesindsats kan blive mere borgerinddragende og er du optaget af hvordan politiske initiativer, (social)faglig praksis og forskning spiller sammen? Har du erfaring med kvalitative metoder og er du skarp til at analysere interview- og observationsdata?

Så skal du måske lave projektarbejde hos CUBB?

Center for Udvikling af en Borgerinddragende Beskæftigelsesindsats (CUBB) søger til foråret 2022 projektsamarbejder med en eller flere projektgrupper. Centeret har gang i flere projekter, der alle omhandler udsatte borgeres vej mod beskæftigelse og udbyder i forlængelse heraf en række studentersamarbejder. I kan være med til at bestemme, hvilket projekt, I vil deltage i og har mulighed for at vinkle det, så det passer til jeres profil. I er også velkommen til selv at foreslå et projekt, der falder under forskningscentrets område. Læs mere om CUBB på cubb.aau.dk.

Konkret udbydes følgende projekter i foråret 2022:

Borgeres stemme i jobcentre-kritiske online fora.

  • En online-etnografisk undersøgelse af online fora for utilfredse borgere med tilknytning til jobcentrene, som fx Jobcentrenes ofre. Der kan fx sættes fokus på hvad borgernes utilfredshed handler om, hvordan den udtrykkes og underbygges, hvordan borgerne reagerer på hinandens opslag, hvordan emotioner bruges, hvordan der opbygges fællesskaber.

En samtaleanalytisk udforskning af virksomhedskonsulenternes arbejde i mødet mellem ledige borgere og virksomheder.

  • På baggrund af CUBBs data samt de/n studerendes selvstændigt producerede empiri undersøges virksomhedskonsulenters arbejde i mødet mellem borgere og arbejdsgivere. Analysen ligger i forlængelse af CUBBs arbejde om det virksomhedsrettede arbejde i jobcentrene (se Andersen, Dall & Madsen 2021) metodisk belyst vha. samtaleanalyse.

En undersøgelse af udbytte af og udfordringer i forsknings-praksis-samarbejde.

  • Kvalitativ undersøgelse af hvilken læring og udvikling CUBBs praksissamarbejde (se Andersen, Caswell & Larsen 2017; Caswell & Dall 2021) afføder i faglig praksis. Hvad får vidensmæglere og organisation ud af samarbejdet? Hvordan arbejder de med læring i daglig praksis? Og hvilke udfordringer oplever de, når faglig praksis skal videns-understøttes? CUBB hjælper med adgang til informanter.

Indhold i projektsamarbejdet

Som led i et projektarbejde tilknyttes gruppen en af centrets forskere omkring en konkret afgrænset problemstilling. Vi hjælper med at afgrænse problemstillingen og giver sparring på projektdesign, men gruppen står selv for projektets gennemførsel, herunder litteraturarbejde og analyse.

Alt efter projektet kan vi hjælpe med adgang til relevante informanter eller til eksisterende data i centrets database. De gode projekter publiceres på CUBBs hjemmeside og kan eventuelt indgå i fælles lærings- og innovationsplatforme (FLIP) med vores samarbejdende kommuner.

Centrets forskere er placeret i både København og Aalborg, Møder kan afvikles med både fysisk og online tilstedeværelse, men vi prioriterer fysisk fremmøde, når det er muligt.

Vi forestiller os at du/I:

  • Er i gang med en videregående uddannelse inden for fx socialt arbejde, sociologi, politik og administration, hvor I skal lave et empirisk baseret projekt, fx speciale.
  • Har erfaring med problembaseret projektarbejde.
  • Har erfaring med kvalitative metoder, herunder interview og observation.
  • Har stærke analytiske kompetencer og er gode til at formulere jer på skrift.
  • Kan begå jer på både dansk og engelsk i skrift og tale.
  • Har interesse i beskæftigelsesområdet og CUBBs aktiviteter.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder projektsamarbejde svarende til et semester under hensyntagen til din studieordning og øvrige studiemæssige forpligtelser i forårssemestret 2022. Det konkrete fokus for projekt og samarbejde aftales i fællesskab ud fra ovenstående rammer. Projektsamarbejdet er ulønnet, men der kan være mulighed for ansættelse som studentermedhjælp for 1-2 studerende.

I får mulighed for at arbejde sammen med førende forskere på området, og for at beskæftige jer med virkelige og endnu underbelyste problemstillinger. De gode projekter vil desuden blive inddraget i CUBB’s samarbejde med kommuner om organisatorisk og faglig udvikling af området.

Ansøgning

Hvis I er interesserede i et projektsamarbejde, så send os en motiveret ansøgning på dall@socsci.aau.dk. Vedlæg gerne et kort (max 1 side) udkast til projektdesign for det projekt, I gerne vil arbejde med. Vedlæg CV og karakterudskrift for alle gruppens medlemmer.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 10. januar 2022 for specialeprojekter, og senest 15. februar 2022 for øvrige semester-projekter. Vi afholder samtaler løbende.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte forsker Tanja Dall på telefon 9940 2821 eller mail dall@socsci.aau.dk.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning!

Referencer:

Andersen, N.A., Caswell, D. & Larsen, F. (2017). A New Approach to Helping the Hard to Place Unemployed: The Promise of Developing New Knowledge in an Interactive and Collaborative Process . European Journal of Social Security, 19(4), 335-352.

Andersen, N.A., Dall, T. & Madsen, M. (2021). Virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige. I D. Caswell & F. Larsen, Borgerinddragelse i Beskæftigelsespolitikken. København, DJØF Forlag

Caswell, D. & Dall, T. (2021). Potentialet i det borgerinddragende møde og samtalen. I D. Caswell & F. Larsen, Borgerinddragelse i Beskæftigelsespolitikken. København, DJØF Forlag

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.