Stockholm University

Multiple industries

7,713 followers

Universitetslektor i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistik at Stockholm University


vid Centrum för tvåspråkighetsforskning inom Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2021-10-22.
Centrum för tvåspråkighetsforskning är en tvärvetenskaplig enhet inom Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Vid institutionen som helhet arbetar cirka 145 personer, varav cirka 25 vid Centret.
Vid Centrum för tvåspråkighetsforskning bedrivs forskning och undervisning i två- och flerspråkighet ur psyko/neurolingvistiska, strukturlingvistiska, sociolingvistiska och utbildningslingvistiska perspektiv. Forskningsområdena inkluderar svenska som andraspråk för barn, ungdomar och vuxna; ungas språk och språkbruk i flerspråkiga kontexter; språklig variation; tvåspråkig utbildning; flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer; språkbevarande och språkbyte; språkideologi och språkpolitik; andra- och främmandespråksundervisning; fonetiska, grammatiska och lexikala aspekter av språkinlärning och språkförlust; inlärningsålder, språkbegåvning och andra individuella faktorer; den tvåspråkiga hjärnans språkprocessning – med mera.
Centret erbjuder ett masterprogram och en forskarutbildning i tvåspråkighet, kurser i tvåspråkighet på grund- och avancerad nivå, samt kurser i svenska som andraspråk på grund- och avancerad nivå, samt inom ämneslärarutbildningen. Se vidare Centrets hemsida: www.biling.su.se.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom området bedriva forskning, undervisning och handledning med en huvudinriktning mot sociolingvistiska aspekter av två- och flerspråkighet.
De pedagogiska arbetsuppgifterna utgörs primärt av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom Centrets utbud av kurser med inriktning mot sociolingvistik, men även undervisning på mer allmänna kurser i andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling ingår. Undervisning på grundläggande kurser i svensk grammatik och/eller fonetik i tvärspråkligt perspektiv samt handledning av studentarbeten med detta fokus kan förekomma. En viss del av undervisningen och handledningen sker i ämnet svenska som andraspråk inom lärarutbildningen, på fristående kurser och i form av extern kompetensutveckling av verksamma pedagoger, medan viss undervisning och handledning sker på masterprogrammet i tvåspråkighet. Undervisning på forskarutbildningsnivå samt doktorandhandledning kan komma ifråga.
Undervisning och handledning på avancerad nivå och inom forskarutbildningen sker på engelska, medan undervisningen på grundnivå och inom ämneslärarprogrammet sker uteslutande på svenska, varför goda kunskaper i svenska är en förutsättning.
I anställningen ingår att bedriva egen forskning och att aktivt söka externa forskningsanslag. Tjänsten är fördelad på f.n. 70 % undervisning och administration och 30 % forskning. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket innebär deltagande i möten och arbetsgrupper, samt beredvillighet att åta sig uppdrag, exempelvis som studierektor eller som ledamot i styrelser, styrgrupper, arbetsgrupper och liknande.
Behörighetskrav
Behörig till anställningen är den som avlagt doktorsexamen i tvåspråkighet, svenska som andraspråk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma såväl omfattningen som kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.
Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet tvåspråkighet och/eller svenska som andraspråk (eller motsvarande) med sociolingvistisk inriktning.
Stor vikt fästs vid:
  • internationella publiceringar inom ämnesområdet de senaste fem åren,
  • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer,
  • dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ämnesområdet.

Meriterande är också:
  • specifik erfarenhet av sociolingvistisk forskning om flerspråkiga praktiker och/eller flerspråkighet i samhälleligt, språkideologiskt eller språkpolitiskt perspektiv,
  • dokumenterad förmåga att undervisa på grundläggande kurser i andraspråksinlärning (’second language acquisition’, SLA) och tvåspråkig utveckling, och/eller på grundläggande kurser i svensk grammatik och/eller fonetik i ett tvärspråkligt perspektiv.

Även dokumenterad samarbetsförmåga, administrativ skicklighet och förmåga till samverkan med det omgivande samhället beaktas.
Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.
Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av cenrets föreståndare professor Niclas Abrahamsson, tfn 08-16 39 19, niclas.abrahamsson@biling.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Graduateland