Junior projektleder til Euronext Securities Copenhagen at Euronext Securities

Expires today

Er du netop blevet uddannet (eller bliver det inden længe), og har du lyst til at arbejde som intern projektleder i en international og ambitiøs finansiel virksomhed?

 • Så har vi en rigtig spændende mulighed til dig. Vi tilbyder et job med en stejl indlæringskurve, fart over feltet, fantastiske kollegaer og gode udviklingsmuligheder.

Rollen som juniorprojektleder

Vi arbejder med ledelse af IT-forretningsprojekter, project portfolio management og produktudvikling – og det skal du hjælpe os med. Du kommer til at arbejde med beslutningsoplæg, business cases og ledelses- og projektrapportering og bliver en del af vores dynamiske produktudviklings- og projektteam.

Du får en vigtig rolle i at planlægge og følge op på møder med stakeholders og topledere – herunder at levere professionelle beslutningsoplæg. Og du kommer til at lære, hvordan vi gennemfører forretningsudviklingsprojekter. Du kommer til at arbejde tæt sammen med lederen af ”Projects”, Bo Nielsen, der har ansvar for at drive den samlede portefølje af forretningsprojekter.

Vi arbejder teambaseret og vi sørger, at du får den støtte, der skal til for at du kan udvikle dig. I starten er du en hjælpende hånd, efterhånden arbejder du mere og mere selvstændigt med øget ansvar.

Hvordan ser din arbejdsdag ud?

Dine dage hos os vil indeholde mange forskellige opgaver, og to dage vil sjældent være ens, men dine opgaver kunne fx være at:

 • Lave dagsorden og indkalde til Proejct Board – et ledelsesmøde, der handler om at prioritere nye projekter og vurdere eksisterende projekter.

 • Kontakte vores projektledere, så vi kan få en opdateret status til Project Board.

 • Holde møde med vores sælgere, for at vurdere, hvor meget omsætning et af vores nye forretningsinitiativer kan skabe. På denne baggrund skal du opdatere omsætningstal i vores business case-skabelon.

 • Være hjælpende hånd til projektlederen og dokumentere beslutninger taget på et styregruppemøde for et internationalt IT-projekt.

Hvem er du?

 • Du har en vidergående uddannelse (fx. fra CBS, DTU eller ITU)

 • Du er nysgerrig og har lyst til at udvikle dig i samspil med andre

 • Du er analytisk og god til tal og Excel

 • Du er skarp i mundtlig og skriftlig kommunikation (også på engelsk) og behersker PowerPoint

 • Du trives i et travlt og uformelt miljø og du vil gerne gøre en forskel

 • Du har for nylig afsluttet din uddannelse – eller gør det til sommer

 • Du drømmer om at blive managementkonsulent inden for den finansielle sektor med fokus på IT og forretning – det vil du kunne efter 3-4 år hos os.

Hvad vi tilbyder

Først og fremmest tilbyder vi engagerede kolleger i et uformelt miljø, hvor professionel stolthed og humor er vigtige kvaliteter. Desuden tilbyder vi en konkurrencedygtig lønpakke, der er dækket af Finansforbundets standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Den omfatter 6. ferieuge, omsorgsdage og pension. Desuden vil du være dækket af flere helbredsforsikringer.

Er det dig vi søger?

Så send os et par linjer om din motivation for at søge jobbet, dit CV og dit eksamensbevis – jo før, jo bedre. Vi afholder interviews løbende og fjerner annoncen, når vi har fundet den rette kandidat, dog senest d. 29. maj 2022. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Head of Projects, Bo Nielsen på +45 28350611.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 • ---------------------------------------------

Junior Project Manager for Euronext Securities Copenhagen

Have you just graduated (or will soon be), and do you want to work as an internal project manager in an international and ambitious financial company?

 • Then we might have an exciting opportunity for you. We offer a fast paced job with a steep learning curve, fantastic colleagues and great development opportunities.

The role of Junior Project Manager

We work with management of IT business projects, project portfolio management and product development – and you will help us with that. You will work with draft resolutions, business cases, management and project reporting, and you will be part of our dynamic product development and project team.

You will have an important role in planning and following up on meetings with stakeholders and top managers – including delivering professional draft resolutions. Moreover, you get to learn how we implement business development projects. You will work closely with Bo Nielsen, the manager of "Projects", who is responsible for running the overall portfolio of business projects.

We work team-based and we make sure that you get the support you need to develop. In the beginning you are a helping hand, gradually you work more and more independently with increased responsibility.

What does your workday look like?

Your days with us will contain many different tasks, and two days will rarely be the same, but your tasks could entail the following:

 • Create an agenda and convene the Proejct Board – a management meeting about prioritizing new projects and assessing existing projects.

 • Contact our project managers so we can get an updated status for the Project Board.

 • Meet with our salespeople to assess how much revenue one of our new business initiatives can generate. Update revenue figures in our business case template based on these meetings.

 • Be a helping hand to the project manager and document decisions made at a steering committee meeting for an international IT project.

Who are you?

 • You are curious and want to develop in collaboration with others

 • You are analytical and good at numbers and Excel

 • You are sharp in oral and written communication (also in English) and master PowerPoint

 • You thrive in a busy and informal environment and you want to make a difference

 • You have recently completed your education – or will do so this summer

 • You dream of becoming a management consultant within the financial sector with a focus on IT and business – you will be able to do this after 3-4 years with us.

First of all, we offer committed colleagues in an informal environment where professional pride and humor are important qualities. In addition, we offer a competitive salary package, which is covered by the standard collective agreement in the financial sector. This includes a 6th holiday week, care days and pension. Moreover, you will be covered by several health insurance policies.

Are you our new colleague?

Then upload a few lines about your motivation for applying, your CV and a copy of your diploma via the link – the sooner, the better. We will conduct interviews ongoing, and will remove the ad when we have found the right candidate, but no later than 29 May 2022. If you have any questions, please call Head of Proejcts, Bo Nielsen at +45 28350611.

We look forward to hearing from you!

About Euronext

Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 2,000 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end March 2022, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.