Stockholm University

Multiple industries

8,624 followers

Biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi at Stockholm University


vid . Sista ansökningsdag: 2022-11-09.
SciLifeLab och Wallenberg National Program for är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.
Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom , i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.
DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Nu rekryteras totalt 20 juniora gruppledare till olika lärosäten i Sverige som de första DDLS Fellows.
Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.
Ämnesområdet cell- och molekylärbiologi handlar om forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer. Ämnesområdet syftar till att leda utvecklingen eller tillämpningen av nya datadrivna metoder som bygger på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker för att analysera, integrera och förstå cellulära och molekylära data.
Till Stockholms universitet för placering vid söker vi en DDLS Fellow inom datadriven cell- och molekylärbiologi.
Välkommen med din ansökan!

Ämne

Datadriven cell- och molekyärbiologi

Ämnesbeskrivning, Stockholms universitet

Ämnet omfattar forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer. Lämpliga kandidater förväntas leda utveckling eller tillämpning av nya datadrivna metoder som bygger på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker för att analysera och/eller integrera och förstå cellulära och molekylära data.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.
Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Den formella anställningen kommer att vara vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), Stockholms universitet. Under förutsättning av befordran till universitetslektor, kommer arbetsplatsen därefter att vara på MBW.

Övriga upplysningar

Under de första fem åren finansieras anställningen av ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till Stockholms universitet, därefter inom budgetramen för den institution där kandidaten anställs.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prodekan, professor Lena Mäler, tfn 08-16 24 48, och av prefekt, professor Neus Visa, tfn 08-16 41 11, . Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .
Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan:

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland