Stockholm University

Multiple industries

8,624 followers

Postdoktor i miljömikrobiologi at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2022-10-16.

Institutionen för miljövetenskap (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi.
Projektet är ett samarbete mellan ACES, institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) och Östersjöcentrum (BSC). Projektet kommer integreras med det nya Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). Visionen med SUCCeSS är att leda och främja forskning inom cirkulära och hållbara system för att driva förändring mot ett hållbart samhälle.

Projektbeskrivning

En postdoktor rekryteras för att ingå i det interdisciplinära projektet “Safe Water Reuse in a Changing Environment – Microbial Degradation of Contaminants in European Rivers”. Att öka återanvändandet av vatten är ett av de viktiga målen inom Europas klimatstrategi för att motverka vattenbrist. Hållbar och säker återanvändning av vatten försvåras dock av en komplex mix av föroreningar som når recipientvatten på grund av ofullständig eliminering av dessa kontaminanter i vattenreningsverk. Man vet idag också väldigt lite om vad som sker med sådana föroreningar i miljön och möjligheten för dem att brytas ned i naturliga akvatiska system.
Projektet kommer kombinera molekylär, kemisk analys och biogeokemiska verktyg för att producera och länka samman kunskap om sambandet mellan mikrobiologiska samhällen, kolcykeln och den biologiska nedbrytningen i akvatiska miljöer.
Målet med projektet är att:
1) Att bedöma och länka samman in situ mikrobiell diversitet, nedbrytningen av polära organiska kontaminanter och kvalitén av organiskt material i europeiska flodsystem.
2) Länka samman transkriptionsaktivitet med nedbrytningshastighet av modellföroreningar och kvalitén av organiskt material i laborativa experiment.
3) Etablera proxys och använda data från tidigare modeller av organiska kolföreningar och dess cykel i limniska system för att kunna estimera nuvarande och framtida nedbrytningshastigheter i floder.
Molekylära analyser kommer att genomföras vid DEEP, kemiska analyser vid ACES och biogeokemiska analyser vid BSC. Dessa arbetsmiljöer kommer göra det möjligt för postdoktorn att utveckla ett brett vetenskapligt samarbete. Som en del av en ung forskargrupp med support från seniora akademiker kommer postdoktorn ha tillgång till en stor mentorskapsresurs.

Arbetsuppgifter

Den anställda postdoktorn förväntas utveckla experimental design för att uppnå målet med projektet. Detta inkluderar att planera, utföra, tolka och kommunicera forskning och resultat, personen förväntas att ha ett starkt intresse att samarbete interdisciplinärt.
Fokuset inom projektet kommer att vara på miljömikrobiologi, vilket inkluderar fältprovtagning och experimentellt jobb i labb, dataanalys och skrivandet av vetenskapliga manuskript. Redan etablerade analysmetoder för att analysera kol och föroreningar kommer att tillämpas. Som en del av projektet förväntas postdoktorn att arbeta i små grupper under fältprovtagning (vilket inkluderar Italien, Tyskland och Sverige).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom miljömikrobiologi vilket inkluderar bland annat DNA extraktion, PCR, förberedelse av bibliotek för nästa generations sekvensering och dokumenterad kunskap av att analysera 16S rRNA gen amplikondata. Det är en merit om den sökande har tidigare erfarenhet av masspektrometri och analytisk kemi, kunskap om kolcykeln i akvatiska ekosystem, och har erfarenhet av fältarbete inkluderande provtagning av vatten och sediment.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Malte Posselt (ACES) , tfn 0730-81 20 97, Florian Roth (BSC) , eller Elias Broman (DEEP) .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland