Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Create account Questions?

Hållbar energiförsörjning genom optimering av fjärrvärme at Sustainalink

Verksamhet

Öresundskraft är ett av Sveriges större energi- och kommunikationsbolag och ägs av Helsingborgs stad. Bolaget grundades år 1859 då den första gaslampan tändes. Idag, cirka 160 år senare, tillhandahåller Öresundskraft el, värme, gas och bredband till cirka 125 000 kunder i stora delar av nordvästra Skåne. Öresundskraft har i uppdrag att “tillgodose invånarnas behov av energi och datakommunikation på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för staden” och jobbar efter visionen “Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” som tydligt pekar på bolagets strävan efter att skapa hållbar energi för ett hållbart samhälle.

Uppgift

Öresundskrafts fjärrvärmenät når ut till drygt 15 000 kunder vilka består av allt från villahushåll till stora industrier. Fjärrvärme är en väl beprövad, leveranssäker och hållbar metod som låter oss ta tillvara på energi som annars bara skulle stått outnyttjad. Eftersom nästan all fjärrvärme produceras av sådant som annars inte kommer till nytta (t.ex. restavfall och spillvärme), är det en väldigt resurseffektiv uppvärmningsform. Hela 99% av Öresundskrafts fjärrvärme framställs ur återvunnen energi.

Fjärrvärmenätet driftsattes första gången 1964 och har sedan dess kontinuerligt byggts ut. Många av ledningarna är av äldre karaktär och i takt med att ledningar blir gamla behöver de också bytas ut. Att ersätta stora delar av ett fjärrvärmenät kräver dock stora reinvesteringar så för att göra det så resurs- och kostnadseffektivt som möjligt kommer en precis statusbedömning av ledningarna spela stor roll.

Öresundskraft har nyligen installerat smarta aktiva boxar på hundratals punkter i ledningsnätet. Utöver egenskaper som man mätt sedan tidigare (framlednings- och returledningstemperatur samt vattennivåer) kan dessa boxar också kontinuerligt läsa av bl.a. fuktighet, CO-halt, mängden vatten i ledningarna och hållfasthetstjockleken. Genom analyser av den här nya datan kan man få en mycket bättre bild av ledningarnas skick vilket möjliggör att underhåll kan planeras i rätt tid och på rätt plats i nätet.

Det här examensarbetet syftar till att utveckla modeller och analyser av den data som samlas in för att optimera drift och underhåll av näten. Öresundskraft har redan gjort initiala analyser och vill vidareutveckla detta arbete genom att utgå från mätdata som nu samlats under en längre tidsperiod och inkludera nya parametrar såsom vattennivån i ledningsrören. Därtill är det också intressant att undersöka om maskininlärning kan användas för att förfina analysen ytterligare.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på universitetet samt kontaktperson på Öresundskraft. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.