Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap at Örebro universitet / Örebro University


Vi söker en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning på 50% vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: idrottsvetenskap, med inriktning i huvudsak mot idrottens fysiologi, idrottens anatomi, träningslära, idrottsfysiologiska mätmetoder och fysisk aktivitet för prevention och behandling av sjukdom.

Bakgrund

Örebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning, och vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid Institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, programmet Sport management samt masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 11 doktorander antagna.
Vi söker nu en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsfysiologi som känner stort engagemang och intresse för att undervisa och bidra till den fortsatta utvecklingen inom idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.
I arbetsuppgifterna ingår utveckling av kurser, planering och genomförande av undervisning (både teoretiska och praktiska/laborationsbaserade moment), handledning och examination inom kurser i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottens fysiologi, idrottens anatomi, träningslära, fysisk aktivitet för prevention och behandling av sjukdom samt fysiologiska- och molekylärbiologiska metoder inom idrottsfysiologi på avancerad nivå. Undervisning sker både på grund- och avancerad nivå, i huvudsak inom Tränarprogrammet, Internationella mastersprogrammet (idrottsfysiologi/idrottsmedicin) och Ämneslärarprogrammet med inriktning Idrott och hälsa.
I denna rekrytering söker vi en person med kunskaper inom idrottsfysiologi med koppling till laborativa moment inom ovan nämnda områden. Detta för att säkerställa kvalitet i laborativa moment kopplat till undervisning och uppsatser (på grund- och avancerad nivå). Kandidaten ska kunna ta ansvar för utvalda områden kopplade till laborativ verksamhet vid enheten för Idrott.
Inom enheten för Idrott bedrivs forskning som integrerar idrottens fysiologi och molekylära underliggande bakgrundsmekanismer. Därför finns det goda möjligheter att använda kompetensutvecklingstiden inom ramen för befintliga forskningsprojekt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.
Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.
Pedagogisk skicklighet
Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt och relaterar tydligt till Örebro universitets .
Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.
Övriga bedömningsgrunder

Information

Anställningen är på 50%, tillsvidare från 2023-07-01. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Elodie Ponsot, 019–30 10 94, .
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt )
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:
Sista ansökningsdag är 2023-06-05. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Remember to mention that you found this position on Graduateland