Stockholm University

Multiple industries

8,480 followers

Adjunkt i matematikdidaktik (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


Vid . Sista ansökningsdag: 2023-06-01.
Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Anställningen är placerad vid avdelningen för matematikdidaktik. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till drygt 250 personer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i matematikdidaktik mot grundskolans tidigare åldrar (åk F-6), i fristående kurser samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det senare inkluderar att stödja och utveckla studenters praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med skolelever och att delta i så kallade trepartssamtal mellan studenter, verksamhetsföreträdare på skolor och universitetets kurslärare. Undervisningen i fristående kurser sker på distans. Till arbetsuppgifterna hör också att samverka med verksamhetsföreträdare i kommunerna samt informera om professionsnära delar i lärarutbildningen.
Administrativa uppgifter relaterade till undervisningen. Viss utvecklingsverksamhet inom lärarutbildningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt lärarexamen med inriktning matematik i grundskolan, eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet. Studier på masternivå inom relevant område ett krav. Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Undervisning på grundnivå och inom lärarutbildning sker på svenska därför behöver den som anställs kunna uttrycka sig tillfredsställande på svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid graden av pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samarbeta med det omgivande samhället. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.
Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
  • erfarenhet av undervisning i matematik i grundskolan
  • erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen
  • erfarenhet av distansundervisning
  • formell kompetens inom matematikämnets didaktik
  • erfarenhet av utvecklingsarbete i matematikämnet i skolan.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad och avser 50-80 % i ett år. Tillträde 2023-08-01.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, , eller av studierektor Susanne Ekström, tfn 08-1207 6599, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland