Lektorat (subsidiært adjunktur) i sprogtilegnelse hos University of Southern Denmark

Ved Institut for Sprog og Kommunikation er et lektorat (subsidiært adjunktur) i sprogtilegnelse ledigt til besættelse pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter.
Kvalifikationsniveau for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde.
Stillingen som adjunkt er tidsbegrænset for en periode på 3 år og forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
Ansøgere skal kunne dokumentere relevant, international forskningsproduktion samt undervisningskompetence og -erfaringer inden for sprogtilegnelse i ét eller flere af følgende områder: sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling, sprogvanskeligheder, tosprogethed/flersprogethed. Ansøgere skal i øvrigt være bredt kvalificerede til at varetage undervisning i sprogvidenskabelige discipliner på bacheloruddannelserne i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog , Audiologopædi, Audiologi samt kandidatuddannelsen i Audiologopædi. Ansøgere skal vedlægge dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer.
Der lægges vægt på, at ansøgere aktivt vil kunne indgå i et eller flere af instituttets forskningsmiljøer, og ansøgere skal gøre rede for, hvordan de vil kunne bidrage til udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsprofil inden for sprogtilegnelse. Flere oplysninger om Instituttets forskning kan findes her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning.
Det forventes, at den foretrukne ansøger deltager i ansøgninger om eksterne midler og indgår i bedømmelsesudvalg og administrative råd og nævn samt samarbejder med eksterne parter.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Sharon Millar; e-mail smillar@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019
Såfremt ansøgeren ikke har dokumenteret undervisningserfaring svarende til adjunktniveau sker ansættelsen på prøve i 1½ år.
Ansøgningen skal indeholde:
  • Ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Undervisningsportefølje (se nærmere nedenfor)
  • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes
  • Op til 6 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.
Ved ansøgning om lektorat skal vedhæftes undervisningsportefølje som dokumentation for undervisnings- og vejledningsmæssige kvalifikationer - se vejledning her.
Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.
Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.
Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse.
Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg.
Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Odense

Husk å nevne at du fant dette på Graduateland