Profile

Summary

coachande Business Controller

Arbetar sedan början av 2018 som ekonom på Lunds Universitet. Innan dess har jag roll som business controller på Perido/Trafikverket (2015-2017), Statens institutionsstyrelse (SiS, 2010-2011), Katrineholms Energi (KEAB, 2006-2008) respektive SCA Display (där jag även var administrativt ansvarig för en grupp, 2001-2005). Controller och ledningsarbetet innebär generell och total kontroll över ekonomin när varje månadsbokslut, budget och prognoser tas fram. Arbetet innebär att effektivisera flöden och processer, vilket jag arbetade med, t ex när balanserade styrkortet infördes inom SCA och när kvalitetsindikatorerna utvecklats inom SiS. Vidare har jag arbetat med strategiska frågor, val av produkter, prisbild, analys av konkurrenter etc. Jag är van vid att ha mycket kontakt med både ledning, ägare och operativ verksamhet.

Utbildad Civ ing (M88-92) och Civ ek (92-94) och har arbetat både som ekonom och ingenjör. Trivs att arbeta tillsammans med människor med olika bakgrund. I ledningsgrupp har jag arbetat nära försäljningschef, kvalitetsansvarig och produktionsansvarig. Utbildad mig vidare inom organisation/pedagogik/ledarskap/lärande under kvällstid fyra terminer 2005-2011.

Är van vid att inspirera och påverka andra för ökad förståelse för affärslogiken, affärsidén och vad man kan göra för att effektivisera och utveckla verksamheten.

Har arbetat i spännande företag och organisationer med miljöprofil. Är miljö- och samhällsengagerad och trivs att arbeta i organisationer som gör ”något gott” för samhället.

Som person är jag mycket engagerad i det jag företar mig och min nyfikenhet och vilja att lära mig har sen unga år drivit mig framåt, inom såväl utbildning som arbete. Är en drivande person som är intresserad av andra människors åsikter och tankar. Är sedan 2009 utbildad professionell (ICF) coach (60+70 timmar) och är med i ett nätverk av professionella coacher.

Linkedin: https://se.linkedin.com/in/kentlundgren

Education

Lund University

Single course in IKT

Graduated January 2015

Fristående kurs: digitala medier, IKT

Malmö University

Single course in Digitala medier och Lärande

Graduated June 2014

EFL

Other in Ledarskap, strategi och projektledning

Graduated May 2011

Coachstjärnan

Other in Education for Associate Certified Coach (ACC)

Graduated June 2009

Linköpings Universitet

Other in Arbetslivets pedagogik

Graduated May 2009

Wenell

Other in Praktisk projektledning enligt Wenell - en vecka heltid

Graduated June 2005

Lund University

Master's degree in Business Administration

Graduated May 1999

Lund University

Other in Environmental Management and Policy (EMP)

Graduated May 1998

Lunds Tekniska Högskola

Master's degree in Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering

Graduated August 1992

Lars Kagg i Kalmar (gymnasieskola)

Other in Technical Upper Secondary School, Mechanical Engineering

Graduated June 1984

Falkenbergsskolan i Kalmar

Other in Grundskola

Graduated June 1980

Work experience

Lund University

Ekonom

February 2018 - Present Lund, Sweden

Arbetar med ekonomi inom Lunds universitet.

Trafikverket

Verksamhetscontroller

January 2016 - January 2017 Malmö, Sweden

Som verksamhetscontroller på Trafikverket i Malmö följer jag upp tidplan, underlag och rapportering för de vägar och järnvägar som byggs i Småland. Just nu pågår ungefär 100 olika projekt i detta område. För att göra övergripande analyser av uppfyllda mål och resultat har jag kontakt med drygt 20 projektledare och projektingenjörer.

Perido Skills AB/Trafikverket

verksamhetscontroller

July 2015 - December 2016 Sweden

Som verksamhetscontroller på Trafikverket i Malmö följer jag upp tidplan, underlag och rapportering för de vägar och järnvägar som byggs i Småland och Blekinge. Just nu pågår ungefär 100 olika projekt i detta område. För att göra övergripande analyser av uppfyllda mål och resultat har jag kontakt med drygt 20 projektledare och projektingenjörer.

Thoren Business School

vikarierande engelska lärare

November 2013 - December 2013 Malmö, Sweden

vikarierande engelska lärare. Se mer om mina flippade lektioner http://vfupraktik.wordpress.com

Statens institutionsstyrelse

business controller för södra regionen

November 2010 - December 2011 Sweden

Regionalt ansvar för ekonomistyrningen i södra regionen (10 institutioner i Skåne och Småland, omsättning ung 500 Mkr). Införde BI-system (QlikView) inom regionen. Ett system som inte bara presenterar ekonomiska nyckeltal utan även kvalitetsindikatorer och annan för verksamheten väsentlig information.

bostadsrättsföreningen Strandvägen i Norrköping

styrelseledamot i bostadsrättsförening

March 2002 - March 2010

Styrelseledamot, revisor och ekonomiskt sakkunnig. Har bl a etablerat underlag för en långsiktigt god ekonomi genom framtagandet av en underhållsplan.

Föräldrarkooperativet Flygeln

löneansvarig och styrelseledamot

January 2008 - February 2010

Förskola med fyra anställda och 20 barn

Utveckling nära dig

ICF coach

June 2009 - June 2009 Sweden

Inom coachnätverket Let's coach ( http://www.coachstjarnan.se/letscoach.php ) sker praktisk coaching samt utbyte av coacherfarenheter. Ser mer info på www.utvecklingnaradig.se

Katrineholm Energi

business controller

April 2006 - August 2008

Ansvarade för ekonomistyrning, månadsbokslut, årsbokslut, budget, prognos, kalkyler och effektivisering av administrativa processerna genom bl a affärssystemutveckling.

Östgötaneon Skyltproduktion AB

ekonomiansvarig

November 2005 - April 2006

Ansvarig för ekonomin i ett företag med 24 anställda.

SCA Packaging Sweden division Display in Norrköping

business controller och administrativt ansvarig

September 2001 - March 2005

Ansvarade för ekonomistyrning, månadsbokslut, budget, prognos och redovisning av hur processerna utvecklats och förbättrats. Medlem i ledningsgruppen inom divisionen. Användaransvarig för affärssystemen Jeeves (produktion) och Agresso (ekonomi). Ensam ekonom på divisionen i Norrköping - ansvarade för alla kontakter med svenska huvudkontoret i Värnamo rörande administration och ekonomi.

Ekonomihögskolan i Växjö (EHV)

lärare och forskarstuderande

December 1999 - September 2001

Undervisning och forskning

Ångpanneföreningen

miljöexpert

February 1998 - February 1999

Tog fram miljöekonomiska utredningar åt kommunala och privata företag. Utredningar som byggde på mitt lic arbete.

Dalarnas Forskningsråd (DFR)

utredare

November 1998 - February 1999

Utredningsuppdrag rörande elmarknaden i Dalarna.

IIIEE, Lund University

Researcher

February 1995 - March 1998

Drev projektet: "Bioenergins konkurrenskraft" tillsammans med två andra institutioner. Tre rapporter togs fram inom bioenergiprojektet: djupstudier inom förädlingskedjan, föreställningar om konkurrenskraft och strategier.

ABB Kalmar Train AB

ingenjör

November 1986 - June 1994

Arbetade först som elevingenjör under ett år (var på fyra olika funktioner inom företaget). Därefter, fr o m 1987, så arbetade jag som produktionsingenjör. Mellan 1989 och 1994 så arbetade jag på somrarna (eftersom jag var studieledig).

Kalmar Nation

PQe

July 1990 - June 1991

Skötte Nationens ekonomi under ett års tid

Sparbanken i Kalmar

banktjänsteman

January 1986 - November 1986

Förekommande uppgifter inom redovisningsavdelningen, som t ex kundtjänst.

Skills

Entry can't be added as skill. Please use shorter skill names, simple characters, and maximum 30 skills in total.

Languages

Intermediate
Fluent

Publikation: Förnyelsebara energibärares nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar om konkurrenskraft; tekn lic, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University (1998)

The dissertation draws attention to the fact that in the world today 80% of the resources that are used are limited - non renewable energy carriers - and because of the long time between planning and doing (carrying out) within the energy sector, it is worthwhile from the longterm perspective to steer early on towards more sustainable solutions, such as renewable energy carriers. The State and the market have begun to adjust to concepts such as “competitiveness”, which can be viewed as containing both feasibility and legitimacy aspects - the state through different regulations and environmental taxes and environmental fees, and actors on the market that marginally produce/choose renewable energy carriers.The overlying methodology in the dissertation is an actor’s viewpoint. This viewpoint
brings forth, in turn, two different views, the ana-ly-ti-cal and the interpretative.
The dissertation presents different stances within the energy sector: commercial production logic, commercial sustainability logic, and the socio-economic sustainability logic. By drawing one’s attention to how one has the possibility to create (“enact”) his own reality, it is possible to highlight how organisations can increase their competitiveness by being conscious of their own view and others, logic, which in turn forms their views about competitiveness, which in turn determines which projects will materialise. Enterprises and individuals create a description of reality together through a dialectic process, i.e. by developing an environmental management system that contains elements of environmental auditing, environmental performance indicators, and environmental labelling, which “reveal” the production conditions that lie behind the actualisation of the final product. An example is the product, “green” electricity, which, in spite of the fact that the final product - electricity - is identical irrespective of the production method, just at the moment can be sold at different prices according to how it has been produced. The customer has, so to speak, adopted a life cycle perspective when he, or she, is going to purchase electricity.

Puplikation: Förhöjd leveranstillgänglighet - med fokus på avbrottsfrihet, Institutionen för industriell organisation Lunds Universitet (1992)

Syftet med vår uppgift var att se om det, för Sydkrafts del, fanns någon marknad för en ny produkt, 100-procent elleveranstillgänlighet. Vi skulle undersöka om UPS, tillsammans med andra reservkraftsprodukter såsom reservelverk, batteri och information, kunde formas till en produkt.

Vårt resultat blev att vi identifierade tre tillfällen då man köper avbrottsfri kraft;
1. vid installation av funktioner som kräver avbrottsfri kraft.
2. vid nybyggnation och renovering,
3. efter ekonomisk förlust eller personlig skada.
Av dessa tre tillfällen är det endast efter ekonomisk förlust eller personlig skada som slutkunden själv fattar beslut om hur problemet löses med avbrott och störningar. Vi ansåg dessa kunder vara "missnöjda kunder". De som handlar vid de två andra tillfällena är inte sannolika kunder till Sydkraft, eftersom det vid dessa tillfällen ofta är systemleverantören som väljer UPS (UPS-en är en mindre del i ett större system). Systemleverantören ingår i ett nätverk av personliga kontakter och bindningar. Detta nätverk är inte ekonomiskt försvarbart att bryta upp. Vi fann vidare att de missnöjda kunderna utgör en liten marknad för Sydkrafts del med en omsättning på några miljoner. Den totala marknaden i Sverige för UPS är på 100 miljoner kronor per år. Betalningsviljan hos dessa missnöjda kunder är troligtvis svag, vilket gör att risken är stor att omsättningen blir mindre än "några miljoner" om Sydkraft väljer att starta ett eget produktkoncept. Dessutom är vinstmarginalerna små vilket gör att risken är stor att produkten inte når Sydkrafts lönsamhetskrav. Därmed kom vi kom fram till att produkten troligtvis inte skulle ge några större kommersiella vinster. Däremot skulle det innebära policyvinster att introducera produkten.

Publikation: Förutsättningarna idag och i morgon för kraftvärmeverk (KVV), främst eldade med biobränsle, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet (1994)

Syftet med uppsatsen är primärt att beskriva, förklara och i någon mån förstå energiverkens egna syn på förutsättningarna för kraftvärmeverk (KVV), främst eldade med biobränsle. Biobränslets funktion som bränsle vid endast värmeproduktion berörs också.

Metod: Jag kontaktade olika institutioner, studerade litteratur, valde ut energiverk, genomförde en förundersökning, genomförde en enkätundersökning, analyserade enkätsvaren.

Resultat: Redan befintliga KVV kan utnyttjas bättre om energiverken får andra ekonomiska ramar att arbeta efter. Biobränslet kämpar mot andra bränslen som kol, avfall, olja och naturgas. Avgörande för biobränslets konkurrensförmåga är hur bränslena beskattas samt vilka bidrag som ges till anläggningar som är avsedda att eldas med biobränsle. KVV:en kämpar mot andra värmeproducenter som värmepump, elpannor och mot andra elproducenter som kärnkraft och kondenskraft. Avgörande för KVV:ens konkurrensförmåga är hur länge vi kommer att ha ett elöverskott under stor del av året i Sverige. Biobränsle används nästan inte alls för elproduktion i KVV, eftersom konkurrerande bränslen är skattebefriade. Kanske kommer även elproduktion att beskattas inom en snar framtid. Många av de personer som deltog i enkäten trodde att naturgas kommer att användas mer i Sverige i framtiden. De som har KVV tror att miljöskatterna kommer att sjunka, medan de som inte har KVV tror att miljöskatterna kommer att gå upp. I och med att vi närmar oss EU och gräver ner mer och mer kablar till kontinenten så kan vi räkna med en EU anpassning av elpriserna, dvs en höjning. Kommer sedan kärnkraften att successivt att avvecklas stiger elpriserna ytterligare. Det är troligt att elpriserna stiger inom några år vilket gör det lönsamt för energiverk att dels utnyttja befintliga KVV mer, dels investera i nya. Bibehålls de svenska miljöskatterna finns det chans att KVV:en eldas med mer biobränsle i framtiden.

Publikation: Balansakten - mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet (1999)

Syftet med studien är att på lokal och regional nivå i Dalarna beskriva och analysera den pågående omstruktureringen inom elbranschen utifrån ett aktörsperspektiv.

Slutsatser Medan landets kraftproduktion fortfarande är starkt koncentrerad till ett fåtal företag är eldistributionen till slutkund spridd på en mängd företag. Strukturomvandlingen inom energibranschen i Dalarna visar på en rad olika utfall: uppköp (Avesta Energi och Ryssa Elverk i Mora, Älvdalen och Orsa), samarbete (Dalakraft – ett samarbete mellan sju kommuner i Dalarna), kommunägt (Falu Elverk, Borlänge Energi, Hedemora och Smedjebacken Energi), specialisering (de energiföretag som ingår i Dalakraft har avhänt sig rättigheten att sälja el och koncentrerar numera sig på att distribuera el) liksom skiftande sätt att se integrering med annan kommunal verksamhet som en möjlighet (Borlänge Energi, Smedjebacken Energi och Vatten, Rättvik Teknik samt Hedemora Energi). När de motiv för lokalt och kommunalt inflytande har tolkats tillsammans med mer grundläggande förhållningssätt har det visat sig att de perspektiv som de flesta står bakom på den lokala nivån, ett samhälleligt perspektiv skiljer sig från det perspektiv som kan tillskrivas de större energiföretagen som mer företräder ett marknadsinriktat perspektiv. De två till synes olika och till synes konkurrerande perspektiv, marknadsinriktat och samhälleligt, kan ses som kompletterande. Det är möjligt att se det som en balansgång mellan två olika utgångspunkter: ett marknadsinriktat perspektiv (eller affärsmässig produktionslogik) och ett samhälleligt perspektiv (eller socio-ekonomisk hållbarhetslogik). Inom det marknadsinriktade perspektivet växer det fram en förståelse för lokala samspel där politik och regler och riktlinjer ingår som en naturlig del. Samtidigt växer det inom det samhälleliga perspektivet fram en förståelse för att hålla sig inom de ekonomiska ramar, vilket framhålls som viktigt inom det marknadsinriktade perspektivet.

Publikation: Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge, ÅF (1998)

Borlänge Energi har en proaktiv ”approach”. De vill ligga före lagstiftningen. De överväger inte ökade kostnader för att bevara det nuvarande systemet utan företaget, med dess ledning, söker hela tiden förbättringar. Detta för att spara pengar och minska miljöbelastningen. En ny anläggning spar pengar jämfört med nuvarande system. Följande faktorer ska läggas till: minskad mängd emissioner, bl a dioxinutsläpp, ökad kapacitet att ta om hand brännbara restprodukter, trovärdighetsförstärkning, förbättrad krossning/flisning av de brännbara fraktionerna, mindre transporter och ökad flexibilitet. En regional anläggning för brännbara resprodukter kan lokalt leda till ökad mängd utsläpp lokalt och en högre initial investeringsutgift men ovanstående fördelar med en ny förbränningsanläggning i Fågelmyra som eldar källsorterade brännbara restprodukter leder totalt sett, om systemet utvidgas, till både en lägre kostnad och mindre miljöpåverkan

Publikation: Balansakten - ett marknadsinriktat eller samhälleligt perspektiv på energisystemet, DFR (1999)

Rapporten bygger på en studie kring maktkampen och omstruktureringen på den svenska el- och värmemarknaden. Studien beskriver och analyserar de svåra val som aktörer inom energibranschen ställs inför. Kommuner kan sälja energiverksamheten för att frigöra medel till ansträngda budgetar eller behålla och utveckla den som en resurs. De olika perspektiven beskrivs och utvecklas i denna rapport, som har finansierats av Länsstyrelsen, Dala-Kraft, Falu Elverk och Borlänge Energi.

Preferences

Preferred job types

Preferred job categories

Preferred work locations

Remote work