Biträdande universitetslektor i informationssystem hos Uppsala Universitet

Biträdande universitetslektor i informationssystem

Publicerad: 2022-06-20
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 85 mkr och har ca 90 anställda.
Informationssystem är det ämne vid Uppsala universitet som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system, inklusive styrning, design, införande och bruk.
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2 f).
ArbetsuppgifterForskning och undervisning inom informationssystem, med särskild fokus på studiet av informationssystem som tillämpar något av följande: data mining/analytics/science, artificiell intelligens, expertsystem, maskininlärning och datoriserad språkbehandling (natural language processing). Anställningen medger undervisning upp till 50% av arbetstiden. Till undervisning räknas planering och genomförande av kurser, inklusive kursansvar, kursadministration, kursutveckling, och handledning på grund- och avancerad nivå. Exempel på sådana kurser är artificiell intelligens, data mining och tillämpad maskininlärning, digital infrastruktur, samt big data analytics. Den sökande förväntas ta ansvar för sådana kurser på grund- och avancerad nivå, men även undervisning på andra kurser som ges vid institutionen kan förekomma. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning.
Arbetsuppgifterna innebär även att följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.
BehörighetskravBehörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i informationssystem, eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).
Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.
BedömningsgrunderVid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.
Vetenskaplig skicklighetVetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Publikationer i ämnesrelevanta internationella tidskrifter, särskilt AIS senior scholar’s basket of eight, är meriterande. Vikt kommer också att läggas vid dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete samt samverkan med det omgivande samhället.
Pedagogisk skicklighetLika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Såväl undervisningserfarenhet inom de ämnen som nämns i arbetsbeskrivningen som teknisk skicklighet inom programmering är särskilt meriterande.
Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.
Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa yrkesskickligheten liksom de personliga egenskaper, som kan vara av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga och ledningsförmåga.
Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
  • Ansökningsbrev
  • Bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/2234.
För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Pär Ågerfalk, tel 018-471 1064, mob 070-425 0296, e-post par.agerfalk@im.uu.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2022, UFV-PA 2022/2234.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Individuell lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/2234
Sista dag för ansökan: 2022-08-12 Sök jobbet

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Graduateland