Lund University

Offentlig

20 787 följare

Doktorand i medicinsk strålningsfysik hos Lund University


Institutionen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning främst inom medicinska tillämpningar. De viktigaste områdena är magnetisk resonanstomografi (MRI), strålbehandling, röntgenfysik och nukleärmedicin.
Forskningsgruppen för MR fysik () arbetar med forskning och utveckling av teori och teknik för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI, flow, CEST samt kvantitativ MRI i hjärnan och i rörelseapparaten.

Beskrivning

Diffusions-MRI (dMRI) mäter egenskaper hos vävnadens mikrostruktur genom att studera vattenmolekylernas slumpmässiga rörelser. I tät vävnad är diffusionen långsam, medan den verkar vara snabbare i lösare vävnad. dMRI kan därför upptäcka cancer som gör att vävnaden blir onormalt tät. Tyvärr har nuvarande dMRI-metoder en dålig klinisk prestanda. Denna brist kan åtgärdas genom att utföra specialiserad diffusionskodning och därigenom lära sig mer om vävnadens mikrostruktur. Till exempel strävar vi efter att särskilja egenskaper som celldensitet, cellform, cellstorlek, blodvolym och cellmembranpermeabilitet. Dessa parametrar han sedan användas som biomarkörer för att förbättra diagnostik och övervakning av sjukdomar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att inom MR-fysikgruppen arbeta med utveckling av prostatacancerdiagnostik och strålbehandlingsövervakning i både klinisk och preklinisk miljö. Vi kommer att sträva efter att kartlägga vävnadsmikrostruktur och koppla den till kliniskt relevanta biomarkörer. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra tekniska metoder, vilket innebär att arbetet kan innefatta bildrekonstruktion, maskininlärning och programmering av själva MRI-systemet. Forskargruppen har ett stort internationellt samarbetsnätverk, vilket innebär att resor för planering och genomförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att uppmuntras.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att bli antagen till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik måste den sökande dessutom ha en magisterexamen i medicinsk fysik (eller motsvarande utländsk examen), eller genomgått en alternativ universitetsutbildning för att uppnå grundläggande behörighet motsvarande 240 högskolepoäng, varav kurser på minst 60 högskolepoäng är direkt relevanta för forskarstudierna, samt avlagt en masteruppsats (eller motsvarande) på motsvarande minst 30 högskolepoäng.
Övriga krav:
  • Förmåga att kommunicera väl på talad och skriftlig engelska, till en standard som gör det möjligt att skriva vetenskapliga publikationer
  • Innehavaren av denna tjänst skall ha förmåga och vilja att undervisa, som en del av institutionsuppdragen.

Utvärderingskriterier:
  • Goda kunskaper om MR-fysik
  • Fullgjort examensarbete med inriktning på diffusion MRI eller liknande
  • Tidigare erfarenhet av forskning inom diffusions MRI
  • Goda kunskaper i olika programmeringsspråk
  • Förmåga att samarbeta med kollegor

Antagning till forskarnivå (forskarutbildning) baseras främst på den utvärderade förmågan hos studenten att fullfölja och dra nytta av sådana studier.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
Ansökan skall innehålla följande:
  1. CV
  2. En kopia av examensarbetet på 30 högskoleprov (eller motsvarande)
  3. Kopior av intyg och handlingar som sökanden önskar göra anspråk på.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Graduateland