Vår integritetspolicy

1. Behandling av Er personliga data

 1. För att kunna avancera Er karriär, exponera Er för jobbtillfällen och arbetsgivarmarknadsföring (“Anledningarna”), kommer Graduateland ApS, Fruebjerveg 3, 2100 Copenhagen Ø samla in och behandla personlig data om Er.
 2. Nedan finner Ni en beskrivning av den personliga data om Er vilken Graduateland kommer behandla, samt anledningarna till, och på vilken laglig grund, Graduateland behandlar denna personliga data.

2. Legitima intressen och avtalsförhållande

 1. Graduateland behandlar Er personliga data, vilken Ni förelagt online, för att kunna a) tillhandahålla de tjänster vilka definieras i villkoren och bestämmelserna vilka tillhandahölls när Ni först skapade Er profil, och b) fullfölja andra avtalsförhållanden med Er. Er personliga data behandlas med anledning av Graduatelands legitima intressen enligt artikel 6(1)(f) i den Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och det bedöms att Graduatelands intressen att behandla Er personliga data överskrider Era intressen att inte få Er personliga data behandlad. De legitima intressena att behandla Er personliga data är som följer:
  1. att marknadsföra Er professionella profil för potentiella arbetsgivare och på så sätt exponera Er för jobbmöjligheter och karriärsavancemang;
  2. att tillhandahålla information om jobbmöjligheter vilka är relevanta för att avancera inom er karriär;
  3. att föra statistik och rapporter och historik-översikter för att förstå karriärstrender;
  4. att skapa en profil av Er, baserad på era preferenser och kompetenser, för att matcha Er profil med affärspartners i sektion 3.3. och potentiella arbetsgivare under sektion 3.4; och
  5. att administrera Er profil på Graduateland.
  Graduateland kan komma att behandla följande personliga data om Er med anledning av de ovannämnda ändamålen:
  1. Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer etc.;
  2. Information om Er utbildning, arbetserfarenhet, CV, jobbpreferenser, språkkunskaper, kompetenser, referenser ; och
  3. Er Graduateland-profilinformation, inklusive kön, nationalitet, ålder, födelsedatum etc.

3. Sekretess och information om Graduatelands behandling ar Er personliga data

 1. All data kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer endast användas för ändamålen angiva i klausul 1.
 2. Er personliga data kommer sparas av Graduateland, Graduatelands IT-värdtjänstleverantör, Graduatelands IT-tjänstleverantörer (inklusive leverantörer av mjukvara för spårning) och kan komma att behandlas av entiteter som tillhör Graduatelandgruppen världen över på en behovsenlig grund.
 3. Om Ni registrerat Er på Graduateland genom en av följande affärspartners webbplatser, kommer även den partnern ha tillgång till er personliga data: universitet, handelsskolor, privata och offentliga utbildningsorganisationer, eller andra organisationer.
 4. När Ni har registrerat er och lämnar Er personliga data till Graduateland kommer Graduateland lämna Er personliga data till företag, universitet, organisationer, offentliga auktoriteter och institutioner som matchar Era preferenser för ändamålen specificerade i sektion 2.1. (a) och (b). Ni kan när som helst gömma Er profil så att de ovannämnda inte kan komma åt Er profildata.
 5. Vänligen notera att nivån av dataskydd som för tillfället appliceras och genomdrivs i länder utanför Europeiska Unionen inte överensstämmer med nivån av dataskydd för personlig data vilken för tillfället appliceras och genomdrivs inom Europeiska Unionen.
 6. Graduateland kan komma att anlita tredjepartsleverantörer som får tillgång till och behandlar Er personliga data. Om en sådan tredje part behandlar Er personliga data utanför EU/EEA faller sådan överföring av personliga data antingen under Skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta Staterna (EU-U.S. Privacy Shield) eller under Europakommissionens standardavtalsklausuler.
 7. Graduateland kommer att behålla Er personliga data i 5 år eller så länge det behövs för att genomföra statistiska eller historik-översikter och för att administrera er profil på Graduateland, förutsatt att Graduateland inte behöver, under tillämpbar lag eller tillämpbara avtal, radera eller behålla Er personliga data under en längre period. Om Er profil finns i en eventportal (vilket är en portal som endast håller event och som inte fungerar som en jobbportal utanför event) och om inga specifika avtal bestämdes med eventorganisatören och om Er portal är passiv (vilket betyder att det inte har skett några nya/något nytt event under 12 månader), kommer Er personliga data raderas 12 månader efter det senaste eventet.
 8. Graduateland kommer analysera Ert beteende och Er personliga data, inklusive registrering av Era kompetenser och Er utbildningsbakgrund, för att kunna matcha Er profil med de mest relevanta karriärsmöjligheterna.

4. Era rättigheter

 1. Ni kan erhålla ytterligare information om den personliga data som Graduateland behåller och behandlar om Er genom att kontakta dpo@graduateland.com. Dessutom kan Ni motsätta Er att Er personliga data blir behandlad, kräva att er personliga data rektificeras, eller begränsa behandlingen av Er personliga data. Om Ni önskar att motsätta Er behandlingen av Er personliga data, begära er personliga rektifierad eller begränsad, var vänlig kontakta dpo@graduateland.com med detta önskemål. Dessutom kan Ni kontakta Danska Dataskyddsstyrelsen (Danish Data Protection Agency) om du har klagomål gällande Graduatelands behandling av Er personliga data.
 2. Ni kan anskaffa en kopia av Er personliga data i ett strukturerat, vanligt använt maskinläsligt format via Era kontoinställningar. Om det är tekniskt möjligt kan Ni begära att Er personliga data överförs direkt till ett annat företag eller en person som agerar dataansvarig.
 3. Om Ni inte längre än intresserade av att exponeras för arbetsgivare eller få information om relevanta jobbmöjligheter, var vänlig kontakta Graduateland via dpo@graduateland.comså kommer DPO att radera Er profil och data. Ni kan också radera Er profil och data längst ner på Inställningar-sidan, genom att skriva ”delete” och sen klicka på Delete-knappen.